Nieuw: ‘Bemiddeling & coaching’

'Bemiddeling & coaching': ijzersterke tandem voor het oplossen van conflicten op de werkplek en voor het bijdragen aan meer welzijn, productiviteit en geluk op de werkplek.

 

‘Bemiddeling & coaching’ biedt een integrale aanpak voor het snel en duurzaam oplossen van arbeidsconflicten. Zo willen we bijdragen aan een beter werkklimaat en meer welzijn, meer productiviteit en geluk op het werk.

De tandem-aanpak waarbij coaching en bemiddeling gecombineerd worden, is nieuw in België.

‘Bemiddeling & coaching’: ‘sociaal passief’ voorkomen

Goed samenwerken is een van de grootste uitdagingen op de werkvloer. Conflicten en onenigheden maken onlosmakelijk deel uit van samenwerken en zijn dan ook een van de grootste bedreigingen:

 • voor harmonie en productiviteit op de werkvloer
 • voor het welbevinden van de medewerkers
 • en voor de succesvolle groei en bloei van een bedrijf of organisatie

Het kan gebeuren dat kleine meningsverschillen uitmonden in langdurige of sluimerende conflicten. Dat heeft zowel voor werkgever als voor de werknemer heel wat nadelige gevolgen:

 • Werknemers onderling of teams kunnen niet meer behoorlijk functioneren
 • De productiviteit neemt af
 • De relatie tussen werkgever en werknemer raakt verzuurd
 • De werkgever overweegt een ontslag (maar aarzelt omwille van de kosten)
 • De werknemer valt voor lange tijd uit wegens ziekte

‘Sociaal actief’ gaat verloren, ‘sociaal passief’ dreigt.

‘Bemiddeling & coaching’: Integrale aanpak bij het oplossen van arbeidsgeschillen

Met ‘Bemiddeling & coaching’ kiezen we bewust voor een integrale aanpak bij het oplossen van conflicten op de werkplek.

De tweetraps-aanpak waarbij we de mogelijkheid bieden om een bemiddelingstraject te laten volgen door coaching biedt meer kansen voor een duurzame en future proof oplossing van conflicten:

 • Via bemiddeling worden geschillen duurzaam opgelost, en kunnen de ingrijpende negatieve gevolgen van (sluimerende) conflicten vermeden worden.
 • Via coaching kunnen de partijen een vliegende start nemen met (het implementeren van) de oplossingen van het conflict, op maat van de werknemer(s) en de organisatie.

Dit houdt ‘winst’ in voor alle partijen.

De kracht van ‘Bemiddeling & coaching’

Uit onze rijke ervaring met bemiddelen en coachen leerden we dat de nood aan coaching na bemiddeling groot is, en dat deze combinatie in de meeste gevallen ook zeer nuttig is.

‘Bemiddeling & coaching’:

 • opent deuren bij het zoeken naar oplossingen in het bemiddelingsproces
 • en naar het creëren van een nieuw en aangenaam werkklimaat na de bemiddeling.

Grenzen van de bemiddeling

 • Vaak gebeurt het dat de partijen tijdens een bemiddelingstraject aanvoelen dat er, om het geschil te kunnen oplossen, een wijziging in gedrag, afspraken en/of structuur moet komen. Op dat moment beseffen zij dat dit niet vanzelf zal gaan. Ze botsen op de grenzen van de bemiddeling. Spontaan krijgen we dan de vraag of verdere begeleiding onder de vorm van coaching nuttig en mogelijk zou zijn.
 • Maar een bemiddelaar is geen coach. De bemiddelaar begeleidt de partijen enkel naar een bemiddelingsakkoord met oplossingen voor het conflict. Die oplossingen hebben de partijen tijdens de bemiddeling zelf ontdekt. Een coach die het daarna van de bemiddelaar overneemt, is geen overbodige luxe bij het duurzaam implementeren en verankeren van deze oplossingen.
 • Een conflict zelf (met begeleiding van een bemiddelaar) trachten op te lossen, is moedig. Maar na een geslaagde bemiddeling moeten de partijen met een nieuwe situatie en nieuwe tools aan de slag, en dat implementeren blijkt geen evidentie. Een oplossing houdt verandering in, en het is des mensen om dat van nature te willen vermijden. Dit kan bij de partijen een rem zetten op hun durf om tijdens de bemiddeling oplossingen te exploreren of te uiten.
 • Ook het vervolg van een succesvol bemiddelingstraject blijkt in de praktijk niet altijd even vlot en makkelijk te verlopen. We stellen vast dat de uitvoering van een bemiddelingsakkoord niet altijd vanzelfsprekend is. Er zijn veel goede voornemens, maar het verankeren is een obstakel, en ook de gedragsverandering blijkt een hele klus. Men heeft het te druk, er is geen tijd, tools en motivatie ontbreken. Ook het verder bouwen op de in de bemiddeling verworven inzichten is nuttig, maar krijgt na een bemiddeling niet altijd een kans. Als oplossingen daardoor niet uitgewerkt kunnen worden zoals de partijen het voor ogen hadden, is dat zonder van de tijd, energie en het geld die de bemiddeling aan de partijen gekost heeft.

‘Bemiddeling & coaching’: De voordelen op een rij

‘Bemiddeling & coaching’ werkt de ‘hordes’ in een bemiddelingstraject weg.

Door te kiezen voor ‘Bemiddeling & coaching’ versterk je je medewerkers en teams niet enkel tijdens het proces van de bemiddeling, maar ook bij de implementatie achteraf:

 • Tijdens het bemiddelingstraject kunnen de partijen zich volledig focussen op het oplossen van hun conflict. Ze kunnen alle mogelijke oplossingen voor hun conflict exploreren, zonder remmingen of belemmeringen of angst voor de grenzen van hun kunnen.
 • Na de bemiddeling biedt de personal coach begeleiding op maat bij het (snel en duurzaam) implementeren van de oplossingen en bij het ondersteunen en verankeren van de gewoonte- en gedragsverandering.
 • Het coachingstraject kan voor de partijen ook een extra motivatie zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de oplossingen van het conflict. Dit is ook in ieders belang.
 • Wij vinden het essentieel dat de coach eveneens een ervaren bemiddelaar is. Ze is zeer vertrouwd met het (bemiddelings-)proces dat de partijen doorlopen hebben. Dit schept vertrouwen en brengt ook rust bij het doorlopen van het coachingstraject.

Future proof conflictoplossing in twee stappen

In twee stappen staan we je van a tot z bij in het zelf oplossen van je conflict op de werkvloer, én bij het snel en duurzaam implementeren en verankeren van de oplossingen voor je conflict.

 • Stap 1: Je schakelt een (erkend) bemiddelaar in om zelf (en samen met de andere partij) op zoek te gaan naar een oplossing voor je conflict.
 • Stap 2: Samen met een coach implementeer je de oplossingen voor je conflict en realiseer je gewoonte- en gedragsverandering.

Werkwijze ‘Bemiddeling & coaching’ in detail

STAP 1 – Je kiest voor bemiddeling als (alternatief) middel voor het oplossen van een conflict op de werkplek:

 • De partijen nemen daarbij het oplossen van hun conflict zelf in handen. Dit levert een win-winsituatie op voor alle partijen, want de oplossingen worden door beide partijen gedragen.
 • De partijen doen dat samen met een onpartijdige, onafhankelijke en neutrale derde, de bemiddelaar.
 • Tijdens een vertrouwelijk proces tracht de bemiddelaar de dialoog tussen de partijen weer te herstellen en de belangen van beide partijen zichtbaar te maken.
 • Van daaruit, en in het bijzijn van de bemiddelaar, kan dan door de partijen verder gewerkt worden aan het zoeken naar gemeenschappelijke belangen en naar het oplossen van hun conflict.
 • Het zijn de partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen.
 • Het traject wordt afgesloten met een bemiddelingsakkoord, een (vertrouwelijke en volledig geheime) verbintenis met actiepunten.

STAP 2 – De bemiddeling wordt (onmiddellijk) gevolgd door een coachingstraject:

 • Een oplossing voor een conflict of een goed voornemen is nog geen garantie voor de succesvolle implementatie er van. Bij dat proces krijg je bijstand van een ervaren personal coach.
 • Samen met je coach ga je aan de slag met de doelstellingen die je zelf hebt aangereikt. Dat kunnen de ‘goede voornemens’ zijn die je gemaakt hebt voor het oplossen van het conflict.
 • In een aantal coachingssessies (zie verder) werk je met je personal coach aan het bereiken van deze doelstellingen.
 • Je coach begeleidt je vooral ook bij de gewoonte- en gedragsverandering die eigen is aan het verankeren van nieuwe goede gewoontes.
 • Zo kunnen de partijen hun goede voornemens sneller waarmaken en zitten de arbeidsrelatie, je productiviteit en je gezondheid snel weer op het goede spoor.

Is er geen oplossing voor het conflict of is er geen nood aan verdere coaching? Dan kan het coachingstraject geschrapt worden, tenzij er nood is aan coaching bij bijvoorbeeld een heroriëntering binnen het bedrijf of een exit uit het bedrijf. Coaching kan in die gevallen ook een meerwaarde bieden.

Een veilig kader

‘Bemiddeling & coaching’ vindt plaats in een ‘veilig’ kader. Zowel de bemiddelaar als de coach zijn gebonden aan beroepsgeheim. Tenzij de partijen het anders overeenkomen zijn, verstrekt de bemiddelaar geen informatie aan de coach en houdt hij/zij zich strikt aan zijn beroepsgeheim.

Dit zijn enkele ‘spelregels’ die mee het ‘veilige’ karakter van de bemiddeling en de coaching bepalen en garanderen:

 • In een bemiddeling hebben ook de partijen geheimhoudingsplicht: Geen van de partijen kan wat tijdens de bemiddeling is gezegd en de documenten die zijn aangewend aan anderen kenbaar maken.
 • De partijen kunnen enkel met het bemiddelingsakkoord, een officieel document met actiepunten, waarmee een succesvolle bemiddeling wordt afgesloten, aan de slag gaan. Dit document mogen ze wel kenbaar maken aan derden en het toepassen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elk van de partijen en in ieders belang om het bemiddelingsakkoord spontaan uit te voeren.
 • Als er voor ‘Bemiddeling & coaching’ gekozen wordt, hebben de partijen in het bemiddelingsakkoord besloten een beroep te doen op een coach voor de verdere begeleiding. Hiermee heeft de coach de toestemming om zijn/haar opdracht na het bemiddelingstraject aan te vatten.
 • Het zijn de partijen zelf die hun doelstellingen voor het coachingstraject kiezen. Die vormen de basis van het coachingstraject.

Duur van het bemiddelings- en coachingstraject

Een bemiddelingstraject bij arbeidsconflicten duurt gemiddeld 5 tot 10 uur. Dit omvat:

 • Het contacteren van de partijen en het bestuderen van de stukken (+/- 2 tot 4 uur)
 • Eén of meerdere bemiddelingssessies van beperkte duur (in totaal gemiddeld 3 tot 5 uur).

De bemiddeling wordt gevolgd door het coachingstraject. Dat omvat:

 • 4 coachingsuren (per partij).
 • De coachingsuren worden bij voorkeur als volgt verdeeld: een opstartsessie van 2 uur om de doelstellingen en prioriteiten te bepalen, ze te analyseren en eerste acties vast te leggen. Daarna volgen nog twee sessies van telkens 1 uur. Daarin wordt de gewoonte- en gedragsverandering opgevolgd en kan ook bijgestuurd worden.
 • Dit traject kan indien nodig nog met één of meerdere coachingsessie uitgebreid worden – dit wordt in overleg met de partijen bepaald.

Voor wie?

‘Bemiddeling & coaching’ wordt ingezet bij het oplossen van conflicten op de werkplek.

Het kan gaan om:

 • een conflict tussen werkgever en een werknemer
 • een conflict in een team
 • een conflict tussen medewerkers onderling

Aarzel niet om het arbeidsconflict in jouw bedrijf of team met ons te bespreken. We kunnen dan nagaan of ‘Bemiddeling & coaching’ voor jouw conflict de beste aanpak is. Indien nodig kunnen we ook andere opties verkennen.

Contacteer Barking Dogs.

‘Bemiddeling & coaching’: Je deskundige partners

Bij ‘Bemiddeling & coaching’ ben je in goede handen. Je wordt deskundig begeleid door twee doorgewinterde (erkende) bemiddelaars in sociale zaken, Jan Van der Veken en Sara Van Wesenbeeck. Sara Van Wesenbeeck is ook personal coach.

 • Bemiddelaar Jan Van der Veken begeleidt je tijdens het bemiddelingstraject.
 • Daarna neemt Sara Van Wesenbeeck het van hem over voor het coachingstraject.

Doorheen het hele ‘Bemiddeling & coaching’-traject kun je rekenen op hun deskundigheid en ervaring, hun verzoenende en oplossingsgerichte houding, hun betrokkenheid, bevlogenheid en discretie bij jouw conflictcase.

Je bemiddelaar:

Jan Van der Veken is (door de overheid) erkend bemiddelaar in burgerlijke, handels en sociale zaken en heeft lange ervaring als advocaat, bedrijfsjurist en consultant sociaal recht en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt partijen om zelf een oplossing te vinden voor hun geschil. Opleidingen hebben hem technieken bijgebracht ter aanvulling van zijn verzoenende en oplossingsgerichte persoonlijkheid.

Je persoonlijke coach:

'Bemiddeling & coaching', integrale aanpak voor het duurzaam oplossen van conflicten op het werk
Sara Van Wesenbeeck, je deskundige coach bij ‘Bemiddeling & coaching’

Sara Van Wesenbeeck is oplossingsgericht coach, conflictcoach, consultant en auteur. Daarnaast is ze eveneens (door de overheid) erkend bemiddelaar in burgerlijke, commerciële en arbeidsgeschillen. Mensen verbinden en in beweging zetten draagt ze hoog in het vaandel.

Sara coacht executives, managers, ondernemers, artsen, schoolleiders, bedrijven en individuen op weg naar future proof leven en werken.

Lees hier de bio van Sara Van Wesenbeeck.

Tarieven

Zowel de bemiddelaar als de personal coach werken met een uurtarief voor hun diensten:

 • Het tarief van de bemiddelaar en de coach bedraagt 195,- per uur.
 • Daarnaast wordt eenmalig een forfaitair bedrag van 150,- aangerekend voor opening van het dossier, de administratie en briefwisseling, alle voorbereidingen en het doornemen van de stukken…
 • De verplaatsingskosten en -tijd worden aangerekend aan 0,50,-/km.
 • Huur van een vergaderruimte en catering zijn niet in deze tarieven begrepen.
 • Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.

Bij bemiddeling bij arbeidsconflicten en bij coaching in bedrijven is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.

Contacteer ons, we bijten niet!

Kan ‘Bemiddeling & coaching’ iets voor jouw bedrijf, organisatie, medewerkers of team betekenen? Heb je nog vragen, of wil je graag je conflictcase met ons bespreken? Of wil je nagaan of bemiddeling een oplossing kan bieden voor het specifieke conflict in jouw team of bedrijf?

Contacteer Barking Dogs voor een gratis verkennend telefoongesprek. Of voor het opstarten van een traject ‘Bemiddeling & coaching’.

We bijten niet!

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.