Bemiddeling bij geschillen op de werkvloer

De hoge kost van geschillen op de werkvloer

Onenigheden en conflicten maken onlosmakelijk deel uit van het samenwerken op de werkvloer. Daarbij gebeurt het dat kleine meningsverschillen uitmonden in langdurige of sluimerende conflicten en dat heeft zowel voor werkgever als werknemer heel wat nadelige gevolgen.

Conflicten op de werkvloer kunnen:

 • de sfeer op de werkplek flink verzuren
 • de productiviteit van medewerkers doen afnemen
 • leiden tot langdurige afwezigheid van (waardevolle) medewerkers

Het hoeft dan ook geen betoog dat conflicten en hun gevolgen een grote (persoonlijke) kost met zich meebrengen, zowel voor je bedrijf of organisatie als voor je medewerkers. En daar is niemand bij gebaat.

Bij een vastlopend conflict op de werkvloer is het dan ook wenselijk om zo snel mogelijk een bemiddelaar in te schakelen om de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Conflictbemiddeling op de werkvloer

Op de werkplek is bemiddeling een waardevol instrument om geschillen aan te pakken of op te lossen. Bemiddeling bij arbeidsgeschillen, ook wel ‘sociale bemiddeling’ genoemd, kan ingezet worden bij alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat.

Bemiddeling bij geschillen op de werkplek is:

 • Een vertrouwelijk, informeel en vrijwillig proces waarbij alle partijen (twee individuen of een team) rond de tafel gebracht worden.
 • De conflictpartijen gaan gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor hun conflict.
 • Een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar werkt aan:
  • het op gang brengen van de communicatie tussen de conflictpartijen
  • en het verbeteren van de onderlinge interacties
 • De bemiddelaar begeleidt de conflictpartijen via een gestructureerde procedure bij het vinden van oplossingen die door beide partijen gedragen zijn en die de harmonie op de werkplek en de toekomstige werkrelatie weer kunnen herstellen.
 • Een bemiddelaar is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.
 • Het zijn de partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen.

Zo krijgen alle partijen:

 • weer zicht op de essentie, met name hun belangen
 • kan de communicatie weer hersteld worden
 • worden ze conflictvaardiger
 • kan naar een oplossing gezocht worden waarin alle partijen zich kunnen vinden
 • en vermindert de kans op nieuwe escalatie

Dat laat iedereen toe om de relatie weer te herstellen en de draad van het gewone leven weer op te nemen.

Partijen in een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen spelen tussen:

 • werkgever en werknemer
 • tussen collega’s
 • binnen (management)teams en afdelingen

Bemiddeling is effectief in alle geledingen van het bedrijf of organisatie, ook in settings met of zonder vakbonden.

Wanneer is bemiddeling bij arbeidsgeschillen nuttig?

Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van bemiddeling op te lossen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat arbeidsconflicten vaak ontstaan door miscommunicatie die leidt tot gespannen of verstoorde arbeidsverhoudingen.

Door middel van bemiddeling en onder begeleiding van de neutrale en onpartijdige mediator raken partijen weer met elkaar in gesprek.

Bij een vastlopend conflict op de werkvloer is het dan ook wenselijk om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Bemiddeling bij geschillen op de werkvloer is mogelijk bij:

 • Oplopende spanningen: Ook als er nog geen sprake is van een (openlijk) conflict, maar er wel oplopende spanningen zijn, kan bemiddeling uitkomst bieden. Onder begeleiding van de bemiddelaar worden de noden en wensen besproken en wordt er gezamenlijk naar oplossingen voor de spanningen gezocht.
 • Bemiddeling bij samenwerkingsconflicten: bijvoorbeeld tussen collega’s en/of teams. Als bedrijf en werknemer heb je er alle voordeel bij dat iedereen harmonieus samenwerkt, maar dat is niet altijd het geval. Ook hier kan bemiddeling effectief zijn. De mediator reikt in een gestructureerd bemiddelingstraject aan de medewerkers een forum aan waarbinnen ze hun verschillen kunnen ventileren, ze krijgen ondersteuning om hierover effectief te communiceren, en ze krijgen de kans om oplossingen aan te reiken over hoe ze in de toekomst samen zullen functioneren.
 • Bemiddeling als herstel van de communicatie: Ook als een van beide partijen kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten of samen te werken, kan bemiddeling werken.
 • Bemiddeling als herstel en ‘vernieuwing’ van de werkrelatie: Een goede medewerker kan om verschillende redenen minder goed beginnen presteren. Het gebeurt dat gesprekken met de manager tot niets leiden, met nog slechtere prestaties tot gevolg. Bemiddeling tussen managers en medewerkers kan bijdragen tot een beter begrip voor elkaars noden, wensen en belangen. Partijen ruimen conflicten en onenigheden uit de weg. In de bemiddeling werken ze aan herstel van vertrouwen en onderlinge communicatie. Daarbij worden de vertekende beelden bijgesteld die aan beide zijden ontstaan zijn. Ze maken afspraken voor de werkrelatie.
 • Bij escalatie: Ook bij escalatie van conflicten is bemiddeling effectief. Escalatie van conflicten kan veroorzaakt worden door wederzijds gebrek aan vertrouwen, door de communicatie die verstoord is, als de rechtstreekse samenwerking en ‘onderhandeling’ tussen de partijen belemmerd wordt, of als een van de partijen weigert nog langer met de andere partij te praten. In een bemiddeling wordt het vertrouwen hersteld, de communicatie weer op gang gebracht en de samenwerking tussen medewerkers hersteld.
 • Bij geschillen over evaluaties, promoties, loon, functiewijziging, arbeidsvoorwaarden…
 • Bij het verbreken van de arbeidsrelatie: Exit-mediation is een vorm van bemiddeling die wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie wensen te beëindigen.
  • Exit-mediation biedt voor de werkgever het voordeel dat dure gerechtelijke procedures kunnen vermeden worden, dat de (voormalige) medewerker het bedrijf of organisatie positief blijft ervaren en zo een ambassadeur voor het bedrijf blijft.
  • De medewerker krijgt de kans om over zijn verbrekingswensen te communiceren en invloed te hebben in de kwaliteit van het verbrekingspakket.
  • Ook op emotioneel vlak zijn er voordelen: de medewerker zal ervaren dat hij of zij gehoord werd en zal op die manier beter de redenen van het ontslag begrijpen. Dit alles maakt het makkelijker voor de ontslagen medewerker om verder te gaan met zijn leven.

Arbeidsmediation, ook voor werknemers met een beperking

Een fysieke, psychische en zintuiglijke beperking kan op het eerste gezicht een drempel zijn om in een bemiddelingstraject te stappen. De beperking kan bij jezelf de indruk wekken dat je niet met dezelfde mogelijkheden aan de start verschijnt als de andere conflictpartij, bijvoorbeeld je werkgever of een collega. De andere partij zou kunnen denken dat er met jou, omwille van je beperking, geen gesprek mogelijk is.

Barking Dogs biedt een aanpak op maat zodat bemiddeling ook toegankelijk gemaakt wordt voor werknemers met een beperking.

Onze erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is onder meer adviseur en bemiddelaar bij het project ‘Sociale bemiddeling voor personen met een (psychische, fysieke en zintuiglijke beperking’ (op de werkplek) van het Europees Sociaal Fonds, Job-Link, Synkroon en UCLL hogeschool.

Contacteer Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck mocht je zelf in deze situatie zijn en een beroep willen doen op een bemiddelaar bij geschillen op de werkvloer.

Je (erkend) bemiddelaar

Barking Dogs werkt enkel met erkende bemiddelaars, waaronder Sara Van Wesenbeeck. Onze erkende bemiddelaars nemen met kennis van zaken de begeleiding en facilitering van je bemiddelingstraject op zich.

Onze bemiddelaars zijn door de federale overheid erkend.

 

 

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is gespecialiseerd in:

Naast bemiddeling biedt Barking Dogs ook:

 • individuele conflictcoaching (1-op-1 coaching van één van de conflictpartijen in een conflict)
 • 1-op-1 coaching van één van de partijen bij een bemiddelingstraject
 • advies en begeleiding voor je onderneming, organisatie, school(bestuur) bij het uitrollen van een geïntegreerd Conflict Management Programma

Voordelen van het werken met een erkend bemiddelaar:

Barking Dogs werkt enkel met erkende bemiddelaars, waaronder Sara Van Wesenbeeck. Door met een erkend bemiddelaar in zee te gaan:

 • kunnen de partijen alle rechtsgeldige handelingen stellen die uit een bemiddeling zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld homologatie van de bemiddelingsovereenkomst bij de rechtbank
 • een erkend bemiddelaar kan ook ‘bemiddelingen van rechtswege’, door de rechter bevolen bemiddelingen, faciliteren
 • een erkend bemiddelaar is gebonden aan de gedragscode en de klachtenregeling van de Belgische Federale Bemiddelingscommissie
 • een erkend bemiddelaar is verplicht om zich voortdurend bij te scholen, wat Sara Van Wesenbeeck en onze partners ook doen, in binnen- en buitenland.

Barking Dogs is ook lid van de IACM (International Association of Conflict Management).

Duur bemiddelingstraject bij arbeidsgeschillen

Elk bemiddelingstraject is verschillend. De duur hangt mee af van de aard en complexiteit van het geschil, de situatie en/of de persoonlijke wensen van de conflictpartijen zelf.

Voor een bemiddelingstraject bij geschillen op de werkvloer zijn gemiddeld 2 tot 5 bijeenkomsten nodig waarin partijen samen onder begeleiding van de bemiddelaar tot de kern van het geschil proberen te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk tot een oplossing komen. Uiteraard is de duur van de bemiddeling afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, dus langere trajecten zijn ook mogelijk.

Zo mogelijk en indien gewenst worden de bemiddelingssessies vlot achter elkaar gepland.

Tarieven

Omdat elke bemiddeling anders is, levert Barking Dogs maatwerk. Barking Dogs mediation werkt met een uurtarief en ook bijkomende kosten worden verrekend.

 • Het uurtarief van de Barking Dogs bemiddelaar hangt af van de aard van het geschil: gaat het om bemiddeling bij geschillen op de werkplek, een burgerlijke of zakelijke bemiddeling.
 • De bijkomende kosten in een bemiddeling omvatten onder meer: de verplaatsingskosten van de bemiddelaar, kosten van voorbereidingen, verslagen, bemiddelingsovereenkomsten, telefoons en e-mails, kosten van het huren van een vergaderlocatie, kosten van het inhuren van deskundigen en/of adviseurs en/of vertalers…
 • Een eerste, vrijblijvend en informatief telefoongesprek, zonder opstart van een dossier, is gratis.

Nuttig om weten:

 • Bij een bemiddeling op de werkplek is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten volledig voor eigen rekening neemt (de werkgever kan dit als kost inbrengen). Er kunnen bij de start van het bemiddelingstraject over de kostenverdeling ook andere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.
 • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
 • We stippen ook graag aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

Snel een bemiddeling opstarten?

Heb je in je afdeling of dienst een conflict of ben je zelf verwikkeld in een geschil op de werkvloer en ben je op zoek naar een duurzame oplossing voor het conflict?

Maak dan een afspraak bij Barking Dogs. We helpen je met kennis van zaken om de arbeidsrelatie te herstellen en je conflict tot een goed einde te brengen.

Een eerste vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

En… we bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.