Disclaimer

Barking Dogs spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht je toch iets ontdekken dat onjuist of verouderd is, dan zouden wij het op prijs stellen dat je ons hiervan op de hoogte brengt. Geef daarbij aan waar je de informatie op de website hebt aangetroffen. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur je reactie per e-mail naar: info@barkingdogs.be.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck via deze website, achten Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Barking Dogs stelt alles in het werk om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Barking Dogs zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Barking Dogs een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van auteur Sara Van Wesenbeeck, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als je vragen of problemen hebt met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om met Barking Dogs contact op te nemen.