Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sara Van Wesenbeeck & Barking Dogs

ARTIKEL 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: Degene die de opdracht heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer: Barking Dogs – bureau voor coaching | mediation | organizing | training met zaakvoerder Sara Van Wesenbeeck, life & business coach, conflictbemiddelaar, professional organizer, consultant, spreker, trainer & auteur.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.
 • Particulier: Opdrachtgever die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Sara Van Wesenbeeck/Barking Dogs, de opdrachtnemer, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

ARTIKEL 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen na 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. De offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek gebonden is.

ARTIKEL 4. Totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekenende offerte of opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst kan ook tot stand komen door mondelinge of schriftelijke afspraak of doordat de opdrachtgever toestaat dat de opdrachtnemer met de werkzaamheden begint.
 2. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, die tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is gebeurd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 4. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

ARTIKEL 5. Vergoeding en kosten

 1. De in een offerte vermelde tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, en eventuele in het kader van uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, druk-, kopieer-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in tariefstelling of anderszins worden 2 maanden van te voren door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever gemeld.
  Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht, is berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij de opdrachtnemer gebruikelijke methoden.
 4. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Ereloonnota’s/facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum betaald worden (inclusief btw, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening), tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer aangegeven. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Deze termijn geeft Barking Dogs/Sara van Wesenbeeck van rechtswege (zonder voorafgaande ingebrekestelling) recht op een verhoging van het factuurbedrag gelijk aan 10% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 125 €, alsmede recht op een intrest van 0,75% voor iedere begonnen maand vertraging. Door overschrijding van de vervaltermijn vervallen de hier vermelde of bedongen vervaltermijnen en worden alle openstaande facturen meteen opeisbaar.
 3. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

ARTIKEL 7. Deelname aan opleidingen, trainingen, workshops, cursussen

 1. Aanmelding voor een training, opleiding, workshop of cursus georganiseerd door Barking Dogs gebeurt door middel van het invullen en ondertekenen van een inschrijvings-formulier dat door de deelnemer via e-mail of per post aan Barking Dogs wordt bezorgd.
 2. Zodra Barking Dogs het inschrijvingsformulier van de deelnemer ontvangt, verstuurt Barking Dogs via e-mail of per post een bevestiging van inschrijving. De deelnemer is vanaf de bevestiging definitief ingeschreven voor de opleiding, workshop, cursus of training, met uitzondering van de mogelijkheid tot herroeping (zie punt 3). De deelnemer gaat op dat moment eveneens akkoord met de beschrijving van de training, opleiding, workshop of cursus, met de kostprijs en de algemene voorwaarden.
 3. Binnen 14 werkdagen na verzending van de bevestiging van deelname kan de deelnemer de inschrijving kosteloos herroepen. De deelnemer moet zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst aan Barking Dogs ter kennis brengen via e-mail of per post. Barking Dogs zal aan de deelnemer een ontvangstbevestiging van de herroeping toesturen.
 4. Barking Dogs stuurt na bevestiging van de inschrijving een contant te betalen factuur naar de deelnemer die betaalbaar is binnen de 14 dagen. Niet-tijdige betaling van de factuur, te weten binnen 14 dagen na factuurdatum, geeft Barking Dogs het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Barking Dogs behoudt het recht om via een intakegesprek en/of schriftelijke vragenlijst te beslissen of de deelnemer al dan niet kan deelnemen aan de opleiding, zonder opgave van reden.
 6. Indien het aantal plaatsen voor een training, opleiding, workshop of cursus beperkt is, worden de beschikbare plaatsen toegekend in de volgorde waarin de betalingen van de inschrijvingskosten ontvangen worden.
 7. Barking Dogs heeft het recht om een training, opleiding, workshop of cursus op gelijk welk tijdstip en zonder opgave van reden te annuleren. In dit geval wordt het al ontvangen inschrijvingsgeld binnen 30 dagen na annulering terugbetaald. Annulering, om welke reden ook, geeft de deelnemer geen recht op vergoeding van geleden schade.
 8. Bij overmacht kan de deelnemer een gemist trainingsonderdeel tijdens de eerstvolgende identieke opleiding bijwonen, mits toestemming van Barking Dogs. De kosten voor het inplannen van deze inhaalopleiding bedragen 50 euro (exclusief 21% btw).
  Een bewijs van deelname aan de training, opleiding, workshop of cursus wordt alleen verstrekt als een deelnemer alle opleidingsdagen heeft bijgewoond.
 9. Voor annulering door de deelnemer van de inschrijving voor de trainingen, opleidingen, workshops en cursussen van Barking Dogs gelden deze voorwaarden:
 10. Bij annulering wordt het inschrijvingsgeld voor de trainingen, opleidingen, workshops en cursussen van Barking Dogs nooit terugbetaald, ook niet als de deelnemer de opleiding waarvoor hij is ingeschreven niet of in beperkte mate bijwoont.
 11. Elke deelnemer die verhinderd is om de opleiding, training, cursus of workshop waarvoor hij is ingeschreven bij te wonen, kan aansluiten bij de eerstvolgende gelijkaardige opleiding, training, cursus of workshop van Barking Dogs, op voorwaarde dat hij dit voor de aanvang ervan schriftelijk (per post of via e-mail) aanvraagt. De kosten voor het inplannen van deze inhaalopleiding bedragen 50 euro (exclusief 21% btw).

ARTIKEL 8. Gegevens verstrekken en medewerking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan op het moment dat de opdrachtgever de gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
 4. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer moet alles wat daarbij nodig is ter beschikking stellen. Dit houdt voor bedrijven en organisaties onder meer in dat desgevraagd intern of extern kantoor- en/of onderzoeks-, coachings- en meditation-faciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen zoals geschikte vergaderruimtes, of het ter beschikking stellen van een zaal, stoelen, beamer en scherm bij workshops en lezingen. Het houdt ook in dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. Voor particulieren houdt dit in dat ze desgevraagd organizingmateriaal zoals dozen en/of klasseermappen ter beschikking stellen.

ARTIKEL 9. Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. In geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt de opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 10. Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht

 1. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdracht-nemer tot stand gebrachte (online) teksten, schema’s, werkwijzen, adviezen, oefeningen, testen, boeken, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audiovisuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de onder art. 10.1. genoemde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer te kopiëren, ter beschikking te stellen aan derden of anderszins te verspreiden of op enige andere wijze te bezwaren.
  Werkwijzen, adviezen e.d. die bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt, alsook boeken die door opdrachtnemer zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van art. XI 172 W.E.R..
 3. Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich er toe optimale zorg te dragen voor de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat terug te geven aan opdracht-nemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer deze verhalen op de opdrachtgever.
 6. Op alle gebruikte documentatie van Barking Dogs geldt het auteursrecht van Sara Van Wesenbeeck van Barking Dogs in Bonheiden. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron, en verwittigen van de auteur.

ARTIKEL 11. Overmacht, tekortkomingen, afspraken verzetten

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer, sterfgeval of (ernstige) ziekte of ongeval van familie of dierbare ontslaat haar van het nakomen van het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig dan wel geheel, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk met onmiddellijke ingang te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
  De opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken voor cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, lezingen, seminaries en coachings- en bemiddelingsessies naar een latere datum te verplaatsen of af te zeggen.
 3. De opdrachtgever kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 7 kalenderdagen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het hele consult dat is afgesproken in rekening te brengen alsof het consult wel heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betalen.

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.
  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is per opdracht beperkt.
 2. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de opdrachtnemer heeft gemeld.

ARTIKEL 13. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de facturatie dienen door de opdracht-gever (binnen 8 dagen) na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de declaratie (na voltooiing van de betreffende werkzaamheden), schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op; de opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij de opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
  Indien van een klacht later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is geprotesteerd, heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door de opdrachtgever betaalde vergoeding.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

ARTIKEL 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Belgisch recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter van het kanton Mechelen aan.